Let's finish Mishnayos in memory of those who were murdered in Israel.
Pledge Mishnayos
Mishnah.org Logo

Mishnayos Pesachim Perek 1 Mishnah 1

פסחים פרק א׳ משנה א׳

1

On the evening [or] of the fourteenth of the month of Nisan, one searches for leavened bread in his home by candlelight. Any place into which one does not typically take leavened bread does not require a search, as it is unlikely that there is any leavened bread there. And with regard to what the Sages of previous generations meant when they said that one must search two rows of wine barrels in a cellar, i.e., a place into which one typically takes some leavened bread, the early tanna’im are in dispute. Beit Shammai say that this is referring to searching the first two rows across the entire cellar, and Beit Hillel say: There is no need to search that extensively, as it is sufficient to search the two external rows, which are the upper ones. This dispute will be explained and illustrated in the Gemara.

אוֹר לְאַרְבָּעָה עָשָׂר, בּוֹדְקִין אֶת הֶחָמֵץ לְאוֹר הַנֵּר. כָּל מָקוֹם שֶׁאֵין מַכְנִיסִין בּוֹ חָמֵץ אֵין צָרִיךְ בְּדִיקָה. וְלָמָה אָמְרוּ שְׁתֵּי שׁוּרוֹת בַּמַּרְתֵּף, מָקוֹם שֶׁמַּכְנִיסִין בּוֹ חָמֵץ. בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים, שְׁתֵּי שׁוּרוֹת עַל פְּנֵי כָל הַמַּרְתֵּף. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים, שְׁתֵּי שׁוּרוֹת הַחִיצוֹנוֹת שֶׁהֵן הָעֶלְיוֹנוֹת:

א׳
Bartenura

אור לארבעה עשר – the night of its morrow will be the fourteenth [of Nisan], and the Tanna [of our Mishnah] calls night, “light” in the manner that we call a blind person “capable of eye-sight,” and he took/used the more appropriate expression.

בודקין את החמץ – there are those who explain the reason of searching [for the Hametz/leavened products] in order that he not transgress “lest any [leaven] be found” (see Exodus 13:7: “[Throughout the seven days unleavened bread shall be eaten; no leavened bread shall be found with you,] and no leaven shall be [seen, literally] found/ולא יראה לך [in all your territory,) and “lest it (i.e., leaven) be seen” (see Exodus 12:19 – “שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם” /”No leaven shall be found in your houses for seven days…”) if there would be leavened products in his home during Passover. And even though mere nullification is sufficient, we are suspicious lest he find a white and delicate bread (i.e., a roll) and he will reconsider his nullification and think about it to eat it and violate [the Biblical injunction of] “lest it be seen with you, lest it be found with you” (see Exodus 13:7 and Exodus 12:19 above). Therefore, we search for the leavened products in order that he may remove it from the world. And there are those who say that the reason for searching [for Hametz] is a decree lest he find leavened products in his house during Passover and would eat them, since he is not accustomed to abstain from them all the rest of the days of the year.

לאור הנר – In the Gemara ( Talmud Pesahim 2a), it derives that the search for Hametz must be by the light of a candle, since it is written here (Exodus 12:12: "שאר לא ימצא" / “no leaven shall be found” and it is written there (Genesis 44:12): “וימצא הגביע [באמתחת בנימן] / “and the goblet turned up in Benjamin’s bag,” Just as “something found” which is said there, is through searching, as it says, ‘And [the goblet] turned up,” so too, “something found” which is mentioned here, is through searching, and searching is done by a candle, as it is written (Proverbs 20:17)– "נר ה' נשמת אדם"/”The life-breath of man is the lamp (literally, “candle”) of God [revealing the innermost parts].” And they established, that the search is at night, since at night all the people are found in their homes, and the light of a candle is nicer for a search than during the day, for a lamp at noon – what good is it? But however, if he did not search [for Hametz] on the night of the fourteenth [of Nisan] and he searched on the fourteenth in the morning, he has to search also by the light of a candle.

ולמה אמרו – further on in our Mishnah

שתי שורות – of wine jugs that are arranged this one on top of that in the wine store-room/cellar one must search between them, for after we said [in the Mishnah], “every place where we don’t bring in Hametz, there is no need for a search,” why did they require of us to search there? And we respond: They did not say [that we do not have to search] other than in a store-room/cellar where we bring in leavened products/Hametz, like a store-room/cellar from which he supplies wine for his table and the sometimes when the servant stands to pour it and his bread is in his hand , and when the wine is finished, he enters into the store-room/cellar to bring wine.

שתי שורות על פני [כל] המרתף – It is way of those who store wine to arrange the wine jugs row by row until they fill all the floor of the store-room/cellar and you go pack and place wine jug on top of wine jug, so that lower rows will be like the upper rows up until the ceiling beam. And the two rows that the School of Shammai mentioned is the outermost row from the ground until the top of the beam, and goes back and searches [for Hametz] the uppermost wine jugs over the length and width of the store-room/cellar, and as a result, the two rows are like the Greek GAM/gamma, one row is standing up and the other row is lying down.

שתי שורות החיצונות – The highest row nearest the ceiling beam which looks out at the face of the opening which is lower than it. And those [jugs] which are inside [of this] do not require searching at all, and from the outermost [jugs] he does not search but only the two uppermost ones alone.

אור לארבעה עשר. ליל שלמחרתו יהיה י״ד. וקורא התנא ללילה אור כדרך שקורין לעיור סגי נהור, ולישנא מעליא נקט:

בודקין את החמץ. אית דמפרשי טעמא דבדיקה כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא אם יהיה חמץ בביתו בפסח. ואע״ג דבבטול בעלמא סגי, חיישינן שמא ימצא גלוסקא יפיפיה וימלך על ביטולו ויחשוב עליה לאכלה ויעבור עליו על בל יראה ובל ימצא, הלכך בודקים את החמץ כדי לבערו מן העולם. ואית דאמרי טעמא דבדיקה גזירה שמא ימצא חמץ בביתו בפסח ויאכלנו, כיון שאין רגיל להיות בדל ממנו כל שאר ימות השנה:

לאור הנר. בגמרא יליף דבדיקת חמץ צריכה שתהא לאור הנר, מדכתיב הכא (שמות י״ב:י״ט) שאור לא ימצא, וכתיב התם (בראשית מ״ד:י״ב) וימצא הגביע, מה מציאה האמורה שם ע״י חפוש, שנאמר ויחפש וכו׳ וימצא, אף מציאה האמורה כאן על ידי חיפוש, וחפוש הוי בנר דכתיב (משלי כ׳:כ״ז) נר ה׳ נשמת אדם חופש כל חדרי בטן. ותקנו הבדיקה בלילה מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום דשרגא בטיהרא למאי מהניא. ומיהו אם לא בדק ליל י״ד ובודק בי״ד שחרית צריך שיבדוק נמי לאור הנר:

ולמה אמרו. לקמן במתניתין:

שתי שורות. של חביות הסדורות זו ע״ג זו במרתף של יין צריך לבדוק ביניהן, אחר שאמרנו כל מקום שאין מכניסין בו חמץ א״צ לבדוק, למה הצריכו לבדקן. ומשני, לא אמרו אלא במרתף שמכניסין בו חמץ, כמו מרתף שמסתפק ממנו יין לשלחנו ופעמים שהשמש עומד למזוג ופתו בידו וכשהיין כלה נכנס במרתף להביא יין:

שתי שורות על פני [כל] המרתף. דרך אוצרי יין לסדר חביותיהן שורות שורות עד שממלאין כל קרקעית המרתף וחוזרין ומניחין חבית על חבית, כשורות התחתונות כך שורות העליונות עד שמי הקורה. ושתי שורות שאמרו ב״ש הם שורה חיצונה מן הארץ עד שמי קורה, וחוזר ובודק החביות העליונות על פני ארכו ורחבו של מרתף, נמצאו שתי שורות כמין גא״ם יונית, שורה אחת בזקיפה ושורה אחת בשכיבה:

ב׳ שורות החיצונות. השורה העליונה הסמוכה לשמי קורה הרואה פני הפתח, ושלמטה הימנה. ואותן שלפנים אינו בודק כלל. ומן החיצונות אינו בודק אלא שתי העליונות בלבד: